Privacy Policy

Във връзка с осъществяване на дейността си, в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България „Топ скилс рекрутмънт“ ООД, Ви информира за извършваните от дружеството дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните.

I. Данни за администратора и за контакти с него.

„Топ скилс рекрутмънт“ ООД, наричано по-долу Дружеството, е юридическо лице, осъществяващо дейност като регистриран посредник на осн. чл. 28, ал. 5 от ЗНЗ и чл. 5, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в Република България, с рег. № 2399/15.11.2017 г. с безсрочна валидност.

„Топ скилс рекрутмънт“ ООД е администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на обичайната му дейност като регистриран посредник, както и при наличие на законови основания за това.

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. Благоевград- 2700, ул. „Крушево“ № 5, ет. 6, ап. 18.

На посочения по- горе адрес може да изпращате по пощата искания до Дружеството като администратор на данни или лично да подадете исканията си.

Исканията си може да отправяте и на следния електронен адрес: [email protected].

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните.

С Длъжностното лице за защита на данните на „Топ скилс рекрутмънт“ ООД може да се свържете на електронен адрес: [email protected], като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

II. Цели и основания за обработване на лични данни

Категории обработвани данни.

„Топ скилс рекрутмънт“ ООД при осъществяване правомощията си, произтичащи от регистрацията му като посредник на осн. чл. 28, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта и чл. 5, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в Република България, събира и обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

 • Извършване на посредническа дейност по подбор на персонал и управление на човешките ресурси;
 • Информиране и консултиране на търсещи работа лица и на работодателите;
 • Насочване и подпомагане за започване на работа в Република България и/или в чужбина;
 • Оказване на съдействие на търсещите работа лица и на работодателите предлагащи работни места;
 • Подбор и обучение на персонал;
 • Временна заетост;
 • Лизинг на персонал;
  Подсигуряване на експерти- подбор на персонал, които да работят на място и изцяло за клиента;
 • Организиране на обучения, кариерно консултиране и услуги за кариерно развитие;
 • Kонсултански услуги;
  Tърговско представителство и посредничество;
 • Търговска и посредническа дейност.
 • Управление, оценка и подобряване на дейността на дружеството;

Във връзка с гореописаните дейности, ако сте кандидат за работа и/или кандидатствате за определена позиция, използваме предоставените от Вас данни, описани в настоящите политики за сигурност, с цел предоставяне на възможности и предложения за работа и кариерно развитие.

При упражняване на правомощията си „Топ скилс рекрутмънт“ ООД обработва лични данни на кандидати за работа, единствено в случай, че е налице едно или няколко основания за обработване на данни по чл. 6, пар. 1 от Регламента.

В тези случаи обработваните данни са свързани с:

 • Физическата идентичност на субекта (имена, електронен адрес и телефонен номер);
 • Икономическа идентичност на субекта;
 • Социалната идентичност на субекта;
 • Данни за съдебното минало на субекта (когато е приложимо);
 • Данни за образованието и професионалните квалификации на субекта, като вид и степен, специалност, продължителност;
 • Данни за придобити квалификации;
 • Информация за владеене на език и за други умения, като: владеене на чужд език, компютърни умения, други, свързани с предлаганите позиции умения;
 • Данни за опита на субекта, като: информация за извършваната от субекта дейност в миналото– идентична или сходна с предлаганите от „Топ скилс рекрутмънт“ ООД или партньори свободни работни позиции;
 • Данни от мотивационно писмо, с оглед на необходимата преценка, дали сте мотивиран за предлаганата работа;
 • Други данни, относими към конкретно предлаганите позиции, като изброените данни се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, „Топ скилс рекрутмънт“ ООД обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, семейната и икономическата идентичност данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата (когато е приложимо).

В случай, че „Топ скилс рекрутмънт“ ООД обработва лични данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на лични данни се извършва за конкретните, определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Категории получатели на данни извън „Топ скилс рекрутмънт“ ООД.

„Топ скилс рекрутмънт“ ООД не разкрива и предоставя лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, ЧСИ, ДСИ и др.) при наличие на законово основание за това;
 • Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори– за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица- субекти на данни.
 • Срок за съхранение на личните данни.

„Топ скилс рекрутмънт“ ООД обработва личните Ви данни за период с минимална продължителност, съобразно целите за обработката и в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с осигурителните отношения между дружеството и служителите.

Останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им.

Права на субектите на данни.

„Топ скилс рекрутмънт“ ООД, действащо чрез управителя си е предприело мерки за защита на личните данни на всички физически лица- субекти на данни в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, които са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане „Топ скилс рекрутмънт“ ООД (депозирано писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно и обосновано Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на „Топ скилс рекрутмънт“ ООД, описан по- горе.

Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда.

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до компетентния Административен съд.

Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

При упражняване на правомощията си като регистриран посредник на осн. чл. 28, ал. 5 от ЗНЗ и чл. 5, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в Република България „Топ скилс рекрутмънт“ ООД обработва лични данни на кандидати за работа и може да предоставя обработваните лични данни на партньори и партньорски организации в ЕС и трети страни, единствено ако е налице едно или няколко от законовите основания, предвидени в чл. 6, пар. 1, от Регламент 2016/679.

„Топ скилс рекрутмънт“ ООД предприема всички необходими мерки за предоставяне на субекта на данните на всякаква информация по членове 13 и 14 и на всякаква комуникация по членове 15—22 и член 34 от Регламент 2016/679, която се отнася до обработването.

Мерки за защита на личните данни, въведени от „Топ скилс рекрутмънт“ ООД

„Топ скилс рекрутмънт“ ООД, чрез вътрешни правила за мерките за защита на личните данни, приети със Заповед, е въвело мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в Регламент 2016/679.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в „Топ скилс рекрутмънт“ ООД, може да получите от Длъжностното лице по защита на данните на „Топ скилс рекрутмънт“ ООД, като изпратите запитване на следния e-mail адрес: [email protected].