5 отличаващи качества на добрия екипен играч

екипен играч

Екипният играч в бизнеса е все по-рядко срещана роля. На пазара на труда се забелязва нарастващата тенденция за индивидуализъм на работното място, който има потенциала да прерасне в разединение.

Затова бизнесът е в търсене на екипни играчи – служители, отдадени на общата цел и мисия в компанията. Добрият екипен играч се отличава със специфични качества и умения, превръщащи го в ценен кадър за все повече компании.

 

Кои са основните отличаващи качества на добрия екипен играч?

 

Гъвкавост към промените

Добрият екипен играч се отличава с висока адаптивност. Той е способен да реагира и да се приспособява спрямо заобикалящата го среда. За него промените са част от процеса, затова той съумява винаги да открие решение и способи за справяне със ситуацията. Екипният играч успява да помогне и на екипа в приспособяването към промените, предлагайки иновативни и гъвкави решения.

За да бъде винаги готов към динамичната обстановка, екипният играч непрекъснато проследява тенденциите. Той черпи информация, полезна за вземането на практични решения в момент на промяна. За него е важно да действа в услуга на бизнеса и да окаже необходимата подкрепа посредством знания и умения.

 

Добра комуникация

Друго позитивно качество на добрия екипен играч са развитите комуникационни умения. Служителите, умеещи да работят в екип, знаят как да общуват със своите колеги. На първо място, добрият екипен играч е добър слушател. Той умее да приема различията в отбора и да толерира чуждото мнение. За него е важно да изслуша всички гледни точки, за да се достигне общ консенсус на поставения проблем.

На второ място, добрият екипен играч е добър говорител. Той знае как да изразява собствената си позиция, но и да представи мнението на своя екип. За него е важно да се води отворен диалог и да се представят различни гледки точки. След това той оказва съдействие, давайки мнение или насоки.

 

Отговорност към екипа

Добрият екипен играч е изключително отговорен. Той умее да поема инициативата относно задачи или проекти, като сътрудничи и помага на своите колеги. Когато се заеме с екипна дейност, той полага усилия, за да спази поставените срокове и да взаимодейства ефективно с колегите си.

За добрия екипен играч постигнатите успехи са общи, но провалите са индивидуални. Той поема отговорност за своите действия, затова приема последствията при възникнали конфликти или грешки на работното място.

 

Сътрудничество с колегите

Положително качество на добрия екипен играч е способността да сътрудничи с останалите. За него е от ключово значение да работи в синергия със своите колеги, като изгради ритъм и общ механизъм на работа. Във всяка компания се отличават различни модели на работа в зависимост от характера и поведението на всеки служител. Ключът към добрата екипна работа обаче се крие в преодоляването на различията и изграждането на синергичен модел.

Добрият екипен играч може да се приспособява към различните стилове на работа, като толерира особеностите във всеки един от тях. За него е важно да се генерира сътрудничество между колегите, създаващо потенциални възможности за прогрес и развитие на бизнеса.  Той служи на колективната цел, подпомагайки целите и функциите на своите колеги.

 

Способност за разрешаване на конфликти

Друга положителна характеристика добрия екипен играч е способността за разрешаване на конфликти. На работното място се срещат различни модели на поведение, водещи нерядко до появата на неразбирателство. Ролята на екипния играч е да бъде свързващото звено между различията. Той е толерантен, широкоскроен и адаптивен. За него различните гледни точки могат да доведат до вземането на рационално колективно решение.

Добрият екипен играч умее да реагира на конфликтите. Той проявява емпатия към различните мнения, след което съдейства за постигането на разбирателство и тясно взаимодействие между служителите. За него е важно да се преодоляват различията в името на общата кауза и успешното развитие на бизнеса.

Още публикации