Бъдещето на човешките ресурси: тенденции и прогнози

Бъдещето на човешките ресурси: тенденции и прогнози

Технологиите бележат динамични темпове на развитие. Дигитализацията най-пряко засяга света на бизнеса и оказва влияние върху повечето професионални отрасли.

В текущата статия ще поговорим за бъдещето на човешките ресурси.

Приложението на технологиите има спомагателна роля в голям дял от функциите на повечето бизнес сфери. Последните тенденции открояват нуждата от внедряването им и в полето на човешките ресурси.

Пазарът на труда бележи интензивни обрати – компаниите често срещат затруднения в намирането на подходящи кадри, а кандидатите все по-трудно намират правилната позиция за кариерното си развитие.

Ролята на специалистите по подбор на персонал се увеличава непрекъснато и с това расте тяхната отговорност като професионалисти в намирането на рационални решения за бизнеса.

Внедряването на алгоритмите в сферата на човешките ресурси е тенденция, набираща широка популярност. Модерната технология намира все по-сигурно място при подбора на персонал, заради своята мултифункционалност и ефективност.

В кои аспекти на човешките ресурси намират приложение алгоритмите?

Процесът на наемане

Етапът на наемане не е единствената специализирана област на експертите по човешки ресурси, но остава един от най-ключовите моменти за всяка агенция за подбор на персонал.

Управлението и надзорът по време на наемане допринасят за успеха на всеки специалист по човешки ресурси. Последните тенденции сочат, че алгоритмите при подбор на служители подобряват качеството на постигнатите резултати.

Влиянието на алгоритмите в полето на човешките ресурси е изследвано и тествано. Проучвания в сферата стигат до извода, че управлението от данни и алгоритми води до по-качествено наемане на персонал.

Един от основните плюсове на алгоритмите е способността за вземане на ефективни решения, базирани на широка база данни. Събирането на голям обем от информация е важна алгоритмична характеристика.

Тази функция улеснява значително работата на специалистите по човешки ресурси и осигурява достъп до качествена проверена информация за кандидатите. В резултат, се минимизират грешките в хода на дейности като събиране, обработка и анализ на данни.

Обективна оценка на кандидатите

Иновативната технология надгражда човешките по възможности и по друг фактор – обективността при вземане на решения. Човешката намеса при наемане на персонал може да доведе до вземането на подвеждащи или грешни решения с потенциал за увреждане имиджа или структурата на компанията.

Внедряването на алгоритми в процеса на наемане гарантира безпристрастие при вземане на важни решения за бъдещето на компанията.

Алгоритмите събират и обработват информация за кандидатите от голям обем данни. Те осъществяват бърз анализ на публично достъпна информация, автобиография и оценъчни отговори за кандидатите.

На база проведения анализ алгоритмите изграждат цялостна картина за всеки кандидат и избират най-подходящия кадър спрямо критериите и нуждите на работодателите.

Събраните данни открояват важни характеристики, качества и умения на кандидатите. Тази способност на алгоритмите спестява значим времеви ресурс на специалистите по човешки ресурси. Експертите по подбор на персонал използват информацията, за да се улеснят в избора и да вземат най-правилното решение.

Същевременно тази алгоритмична функция свежда човешката намеса до минимум. Пристрастията във вземането на решения се премахват и се разчита единствено на наличната информация за профила на кандидата.

Изкуственият интелект ще играе все по-важна роля в бъдещето на човешките ресурси.

Прогнозиране на бъдещето в HR сферата

Внедряването на алгоритми в сферата на човешките ресурси допринася в още един аспект от процеса за подбор на персонал – планирането на работната сила.

Софтуерът за прогнозно моделиране прилага алгоритми за открояване на модели от широка база данни. В резултат, специалистите по човешки ресурси могат да получат надеждна информация за прогнозирани бъдещи тенденции при наемането на служители.

Алгоритмите служат за събирането на важни данни, оптимизиращи работната сила на съответната организация.

Експертите по човешки ресурси могат да използват алгоритмите с цел идентификация на факторите, създаващи завършени компетентни специалисти и допринасящи за успешното задържане на служители.

Прилагането на алгоритми откроява съставните части  за сформиране на перфектния служител в структурата на компанията. Събраната информация помага на работодателите да намират и привличат по-добри кандидати за своята организация.

Същевременно алгоритмите прогнозират и причините за евентуално отпадане или планирано напускане на персонала.

Прогнозите помагат за предотвратяване на бъдещи кризи или рискове в структурата на компанията. В допълнение, алгоритмите служат за идентифициране на текущи пропуски на организацията и допринасят за минимизиране на загубите в работната сила.

Още публикации