Блокчейн и човешки ресурси – как технологията променя бизнеса?

блокчейн и човешки ресурси

Паралелно с настъпващата дигитализация, се появяват и нови термини в бизнес сферата. Блокчейн технологията, от англ. „blockchain”,  е съвременен метод за съхраняване на информация в компютърна мрежа. Методът представлява растящ списък от компютърни блокове – свързани помежду си и криптографски кодирани записи. Всеки от блоковете е удостоверен с време и включва информация за предходния, като това води до постигане на хронологична цялост на веригата.

Навлизането на понятието блокчейн в речника на компаниите е обосновано от потенциалното въздействие на този тип технологии. Прогнозите в бизнес сектора са, че блокчейн технологиите ще окажат влияние върху всяка професионална област и ще доведат до революция в извършването на различен вид операции.

 

Какво всъщност означава блокчейн?

Блокчейн е иновативен начин за съхраняване на данни в компютърна мрежа. Веригата от блокове е проектирана за гарантиране на максимална сигурност при съхраняване на данни, тъй като не позволява тяхното модифициране. Блокчейн технологията се опира на криптографията като способ за обработване и проверка на транзакции в регистрите. Процесите на кодиране и криптиране допринасят за повишаването на прозрачността, надеждността и ефективността в обмяната на информация.

 

Какво влияние оказват блокчейн технологиите върху сектора човешки ресурси?

Внедряването на блокчейн технологиите оказва влияние на всеки бизнес сектор, като пряко засяга бъдещето и функциите на човешкия ресурс в компанията. Прилагането на блокчейна може да допринесе за оптимизацията на дейности като транзакции, киберсигурност и предотвратяване на онлайн измами.

Една от най-засегнатите сфери от блокчейн технологиите е тази на човешките ресурси. Прогнозите са, че дейностите на специалистите по подбор на персонал ще бъдат оптимизирани, ускорени и модифицирани. Навлизането на блокчейн технологиите в сектора човешки ресурси ще повлияе върху процеса на търсене и набиране на служители за компаниите. Очаква се технологиите да ускорят проверката на данни за кандидатите за работа и да улеснят функциите на експертите по човешки ресурси.

Още едно приложение на блокчейн технологията в тази сфера е модернизирането на технологията по наемане на персонал. Веригата от блокове може да се прилага при компенсирането, оценката и съкращаването на служителите в компанията. Иновативната технология ще замести част от функциите на експертите по подбор на персонал и ще улесни изпълнението на останалите дейности при управлението на човешките ресурси.

Друг аспект от влиянието на блокчейн технологиите върху човешките ресурси в компаниите е изискването допълнителни обучения за усвояване на особености и методология в прилагането на новия тип технология. Инвестициите имат за цел осигуряване на допълнителни знания и умения на служителите във връзка с блокчейна.

 

Кои други професионални сфери ще бъдат засегнати от блокчейна?

Тенденциите в сферата на пазара на труда очертават, че друг блокчейн технологиите ще окажат драстично влияние върху развитието на финансовия сектор и по-конкретно – счетоводната област. Тази финансова сфера може да извлече най-съществени ползи от внедряването на блокчейна при управлението на бизнес операции. Прозрачността на тази технология повишава видимостта на извършените транзакции и да намали количеството работа за одиторите.

Рекламата и маркетингът е още една професионална област с прогнози за широко приложение на блокчейн технологията. Тази тенденция обаче ще доведе до значителни загуби за рекламодателите, създаващи реклами на принципа измами с кликвания. Внедряването на блокчейн технологията при програмирането на интернет покупките се очаква да допринесе за намаляването на финансови измами и по-добро таргетиране на целевите сегменти.

 

Какви трудности застават пред популяризирането на блокчейн технологията?

 

Инвестиционни въпроси

Едно от предизвикателствата пред имиджа на блокчейн технологията е недоверието в репутацията на криптовалутите. В резултат, се създават затруднения с инвестициите в блокчейн технологиите и рискове на ниво бордово управление в компаниите.

 

Липса на компетентност

Друго предизвикателство пред приложението на блокчейн технологиите в бизнеса е липсата на достатъчна компетентност от страна на човешкия ресурс в компанията. Внедряването на подобен вид технологии изисква експертност и специализирани умения. Потенциалното решение на проблема е инвестицията в обучения на персонала с цел преквалификация.

 

Регулаторни ограничения

Още едно предизвикателство към разпространението на блокчейн технологиите в компаниите е бавното разработване на необходимите индустриални стандарти, законодателство и регулаторни рамки. Те са важни за ефективното преминаване от пилотни проекти към цялостни интеграции в производството. 

Още публикации