Добрият HR специалист – особености, качества и подход в работата

Добрият HR специалист

Значението и влиянието на агенциите по човешки ресурси нарастват непрекъснато на фона на предизвикателствата пред пазара на труда. В настоящ план все повече организации се затрудняват в подбора и наемането на персонал, както и в качественото управление на човешките ресурси.

Предизвикателствата на пазара на труда са предимно свързани с трудността при откриването на квалифицирани служители, неправилните стратегии за тяхното привличане и растящия брой неактивни кандидати за работа. На този фон, HR специалистите непрестанно повишават своята функционалност, за да отговорят на последните стандарти и тенденции при управлението на процесите, свързани със служители.

 

Какво е значението на HR специалиста?

Основната функция на HR специалистите е да познават бизнеса на компанията, в която оперират. Те трябва да са наясно с нейните предимства и недостатъци, за да предотвратят потенциални рискове, касаещи нейната репутация като работодател на пазара на труда. Значението на HR специалистите по отношение на компаниите е да управляват по най-добрия начин техния най-ценен ресурс – служителите.

По отношение на бъдещи кандидати за работа или текущ персонал в компанията, значението на специалистите по човешки ресурси е да се грижи за тяхната мотивация, сигурност и професионално развитие в компанията. HR специалистите следва да познават потребностите на персонала и да действат като посредници между тях и организацията.

 

Какви качества притежава добрият HR специалист?

 

Иновативно мислене

Съвременната ситуация на пазара на труда изисква иновативно мислене, предвиждащо бъдещи тенденции и новаторски подходи в подбора и наемането на служители. Добрият HR специалист трябва да има нестандартно мислене за прогнозиране и анализиране на ключови методи за управление на персонала в организацията.

 

Познаване на трудовия пазар

Добрите HR специалисти се отличават с добри познания и висока експертност относно механизма на пазара на труда. Техният спектър от познания обхваща познаването на всички процеси, свързани с подбора, наемането и задържането на служители. Експертите по човешки ресурси следва да притежават още умения за преценка на потенциални рискове за компанията или сигурността на персонала.

 

Аналитични способности

Специалистите по човешки ресурси трябва да притежават високи аналитични способности, за да извършат качествен подбор на персонала в компанията. Добрите HR експерти умеят да боравят с иновативни подходи за ефективна преценка и анализ на уменията на потенциалните кандидати за работа.

 

Какви са функциите на добрият HR специалист?

 

Грижа за имиджа на компанията

Ролята и функциите на HR специалистите не завършват до приключването на трудовите взаимоотношения между служителите и организацията. Експертите по човешки ресурси имат задачата да поддържат положителния имидж на компанията след напускането на персонала. Ролята на HR специалистите е да управляват процесите със служителите, прекратяващи своята дейност във фирмата. Крайната цел е да се запази положителна взаимовръзка между персонала и компанията, която да оставя опцията за повторно изграждане на съвместни професионални отношения.

 

Подбор на подходящи кадри

На фона на предизвикателствата при откриването и наемането на служители, HR специалистите имат задачата да извършат качествено търсене и отсяване на правилните кандидати за заемане на търсените позиции от страна на работодателите. Експертите по подбор на персонал разполагат с необходимия спектър от познания за правилно сегментиране на подходящите кадри, удовлетворяващи нуждите и очакванията на компаниите.

 

Привличане на висококвалифицирани кадри

Откриването и привличането на висококвалифицирани кадри за заемане на мениджърски позиции във фирмите е сред водещите тенденции на пазара на труда. Компаниите все по-трудно откриват опитни специалисти, заради нарастващия брой неактивни кандидати и погрешно съставените стратегии за привличането им. HR експертите имат задачата да изготвят работеща стратегия за привличане и задържане на висококвалифицирани кадри. Тя включва открояването на конкурентни предимства на компанията, предлагани социални привилегии и перспективи за развитие на бъдещи служители.

 

Задържане на кадри в компанията

Още една ключова функция на HR специалистите е изграждането на стратегии и подходи за дълготрайно задържане на служители в компанията. На пазара на труда се появяват все по-нови тенденции, повишаващи изискванията на текущия персонал в организациите. Експертите по човешки ресурси заемат ролята на посланик на компаниите, отговарящ за удовлетворяването и мотивацията на служителите. Такива подходи за повишаване качеството на работната среда и ефективността на персонала са провеждането на обучения, предлагането на социални предимства и организирането на извънработни активности.

Още публикации