Executive search и развитието му в България

executive search в българия

Подборът на персонал е един от най-динамично развиващите се отрасли на пазара на труда. Значението на специалистите по набиране на служители нараства паралелно с променящите се тенденции в професионалната сфера.

Предизвикателствата пред съвременното назначаване на кадри произтичат от нарастващия брой неактивни кандидати, затруднението в намирането на квалифицирани кадри и неработещите стратегии по привличане на персонал от страна на компаниите.

Сред последните тенденции на пазара на труда е явлението Executive search. Професионалният термин се използва за означаването на подход за откриване, привличане и наемане на професионалисти с висока компетентност в конкретна професионална сфера.

 

В какво се състои услугата Executive search?

Професионалната услуга Executive search се предлага от специализирани агенции за подбор на персонал. В нейния обхват влиза широк спектър от дейности за подбор на кадри с мениджърски умения. Основното предизвикателство пред услугата е, че тя се различава от стандартното търсене и наемане на служители. При Executive search специалистите по подбор на персонал следва да положат усилия за привличането на висококвалифицирани професионалисти, подходящи за заемане на мениджърски роли в компаниите – клиенти.

 

Проучване и анализ на пазара

Първият етап от процеса Executive search е проучване и анализиране на пазара. Специалистите по човешки ресурси следва да използват мрежата си от контакти, за да изготвят списък с компании и подходящи професионалисти. На база събраната информация, експертите по подбор на персонал идентифицират и отсяват най-добрите кадри за търсената мениджърска позиция.

 

Контакт с кандидатите

Вторият етап от процеса Executive search се състои в установяването на контакт с потенциалните кандидати. Специалистите по подбор на персонал имат задачата да се свържат с подбраните кандидати за уговаряне на среща или провеждане на интервю. Провеждането на интервю служи за анализ и преценка на уменията на кандидатите. Експертите по човешки ресурси прилагат свои тактики и умения, за да съберат детайлна информация за кадрите и да изготвят техен профил.

 

Провеждане на интервю

Интервюто е следващата важна стъпка в процеса на подбор на кадри за мениджърски позиции. То се провежда под формата на дискусия, включваща задаването на въпроси от социален и демографски аспект. Специалистите по подбор на персонал задават въпроси, за да преценят качествата на потенциалните служители като лидерство, отговорност, организационни умения и устойчивост на стресови ситуации.

 

Преговори и предложения за работа

След провеждането на интервюто и по преценка на експертите по човешки ресурси, следва да се премине към същинския етап на привличане на кандидатите. Специалистите по подбор на персонал следва да анализират предварително потенциалните очаквания и на двете страни, като ги представят по най-добрия начин във фазата на предложения към кандидата. През този етап е желателно да се подчертаят ключовите предимства на компанията и перспективите за развитие в нея на бъдещите кандидати.

 

Назначаване и наблюдение

Финалният етап на процеса Executive search е назначаването на одобрените служители. Специалистите по подбор на персонал проследяват целия процес по изясняване на условията по договора и наемането на служителите. Експертите по човешки ресурси още проследяват първоначалните месеци след наемането, за да инспектират качеството на изградените професионални взаимоотношения.

 

Какви са предизвикателствата и перспективите пред Executive search-а в България?

 

Предизвикателства

Основното предизвикателство пред услугата Executive search е намаляването на потенциалните свободни кадри за заемане на мениджърски позиции. Причината е, че такива висококвалифицирани служители не кандидатстват за работа, а биват търсени за получаването на такава. Те имат високи стандарти за фактори като качество на работната среда, заплащане, социални придобивки и перспективи за развитие. Ето защо намирането и привличането на такива компетентни кадри е трудна задача, изискваща прилагането на правилната стратегия и подходи за убеждаване.

Заради предизвикателния характер на явлението Executive search, то ще изисква все по-компетентни и опитни кадри за търсенето и привличането на специалисти с мениджърски познания. Следващото предизвикателство е именно откриването на достатъчно добри професионалисти за подбор на персонал, познаващи тенденциите и новостите на пазара на труда. Привличането на висококвалифицирани кадри изисква сътрудничеството с висококвалифицирани посредници.

 

Тенденции

Една от ключовите тенденции в развитието на Executive search-а в България е, че той ще се превърне в широко приложима практика. Все повече компании ще имат нуждата от наемането на висококвалифицирани служители с необходимия профил за заемане на ръководни позиции. В бъдеще все повече ще се увеличава и нуждата от специалисти по човешки ресурси с необходимите познания в привличането на мениджърски фигури.

Друга тенденция в областта на Executive search в България ще бъде преквалификацията на вътрешни кадри за повишаване в мениджърски позиции. Предизвикателствата в намирането и привличането на завършени професионалисти ще наложат тенденцията за преквалификация на персонала. Това отново ще бъде дейност в полето на експертите по човешки ресурси. Те ще имат задачата да осигуряват и реализират обучението на вътрешни кадри, за да ги подготвят за заемането на мениджърски роли в структурата на компаниите.

Още публикации