Конфликти на работното място – проблемите и техните решения

конфликти на работното място

Работното място има физически и психологически параметри. Първите служат за означаване на пространства като сгради или офисни помещения за функциониране и организация на бизнеса. Вторите показват степента на мотивация и удовлетвореност на служителите в компанията.

Един от водещите фактори за понижаване качеството на работната среда са конфликтите. Те възникват между служители, различни звена в компанията или между ръководни фигури и персонала.

Конфликтите могат още да се заформят постепенно или да възникнат внезапно. Във всеки от случаите конфликтите повлияват негативно върху качеството на работния процес и забавят прогреса на компанията.

 

Какви видове конфликти се срещат на работното място?

 

Индивидуализъм и липса на екипна работа

Сред основните проблеми във вътрешната структура на компаниите и водещ фактор при образуването на конфликти е индивидуализмът и липсата на колективна работа. Причината за тази тенденция е, че съвременната ситуация на пазара на труда заформя все по-индивидуалистични разбирания за кариерен успех. Все повече служители акцентират върху постигането на индивидуални успехи вместо да полагат усилия в генерирането на съвместни постижения.

Липсата на колективизъм на работното място създава редица проблеми и затруднения. Основните от тях са неразбирателство между служителите, затруднения в изпълняването на крайни срокове и недостатъчна креативност в изобретателните процеси. Тази форма на конфликти понижава качеството на постигнатите резултати и забавя прогреса на компаниите.

 

Слаба комуникация

Друг често срещан конфликт на работното място е липсата на достатъчна комуникация между членовете на екипа и между отделните звена в компанията. Слабата екипна комуникация се изразява в няколко аспекта. Първият от тях е невъзможността за комуникиране от един или няколко служителя. В резултат, това води до появата на недоразумения или неразбирателства.

Втори индикатор за слаба комуникация в екипа е разпространението на невярна или непълна информация. В тези случаи липсва правилно представяне на факти или данни или те изобщо не биват пренасяни между звената в екипа. Независимо кой от посочените индикатори се наблюдава, слабата комуникация рефлектира негативно върху качеството на изпълняваните дейности и мотивацията на работното място.

 

Как да се преодолеят конфликтите на работното място?

 

Оперативки

Оперативките са сред най-често упражняваните методи за регулярно провеждане на общи дискусии. Те се организират с различни цели като преговор на текущи задачи, подготовка на бъдещи такива, преразпределяне на дейности или обсъждане на проекти извън график.

Макар все още подценяван метод от много фирми, оперативките представляват ефективно средство за подобряване на социализацията и минимизиране на конфликтите в екипа. Регулярните дискусии водят до развиването на по-добри комуникативни умения от членовете на екипа, както и до по-ефективното разрешаване на проблеми.

 

Тиймбилдинг активности

Друг ефикасен метод за преодоляване на конфликтите на работното място е провеждането на тиймбилдинг активности. Те представляват групови занимания, провеждани извънработно време и на извънработно място. Тиймбилдинг активностите могат да имат определена тематика и да се провеждат ежемесечно или ежегодно. Подходящи идеи за такива занимания са планински походи, СПА почивки, екскурзии в чужбина и т.н.

Подобни извънработни активности предлагат различни ползи за работодатели и служители на компанията. Тиймбилдинг заниманията подобряват комуникацията между персонала и насърчават появата на нови творчески идеи. Още ползи от тиймбилдинг активностите са повишаване мотивацията на служителите и сплотяване на екипа.

 

Места за социализация

Подценяван, но съществен фактор е наличието на места за социализация в работната среда. Такива места са ресторанти, кафенета, тераси или места за отдих. Точките за социален обмен допринасят за повишаване качеството на работната атмосфера, както и за понижаване на конфликтните случаи между звената на компанията.

Обособяването на такива пространства подобрява комуникацията между служителите и оптимизира работния процес. В допълнение, местата за социализация във фирмата служат още за насърчаване на творческото мислене и мотивацията на персонала. В резултат, се преустановява появата или развитието на конфликти между служителите.

Още публикации