Корпоративна култура – какво представлява и защо е важна?

корпоративна култура

Темата за корпоративната култура се засяга все по-често в бизнес средите. Тя обхваща различни подтеми като убеждения, ценности, послания и мисия на компанията, оформящи нейната идентичност и имидж.

Изграждането на стабилна корпоративна култура стои в основата на успешния бизнес и неговата качествена взаимовръзка със служителите. Освен на вътрешно ниво, корпоративният имидж на компанията създава дългосрочни устойчиви връзки със заинтересовани страни като клиенти и партньори.

 

Какво да разбираме под корпоративна култура?

 

Културата означава създаване на общност от сходни интереси, вярвания и убеждения. В корпоративната среда културата се пренася като обща идеология за съвместно развитие и преследване на идентични бизнес интереси. Бизнесът отговаря за изграждането на силна корпоративна култура, обединяваща звената в компанията.  Тя играе важна роля в генерирането на етични стандарти на работа, насърчавайки сътрудничеството и разбирателството между кадрите в компанията.

 

Защо е важно за бизнеса да има корпоративна култура?

 

Изграждане на общност

В основата на всяка култура е общността. В корпоративната среда културата води до създаване на здраво ядро от служители, откриващи сходни цели и убеждения помежду си. Корпоративната култура насърчава взаимодействието между различните звена в компанията. Създават се благоприятни условия за взаимодействие, сътрудничество и взаимопомощ.

Изградената общност улеснява механизма в разрешаването на казуси и води до насърчаване на творческите процеси в компанията. В допълнение, усещането за принадлежност към тази общност стимулира продуктивността на служителите. Те се превръщат в неразделна част от компанията и действат синергично, за да подпомогнат нейното развитие.

 

Привличане и задържане на кадри

Добре развитата корпоративна култура влияе положително върху процеса по набиране, подбор и задържане на кадри. Това важи особено в случаите, когато компанията е в търсене на висококвалифицирани служители. Кадрите с висока експертиза и натрупан професионален опит са по-склонни да заемат позиция във вече утвърдени компании с успешно изградена репутация.

Корпоративната култура на фирмата още дава осведоменост за вярванията, целите и мисията за развитие. Потенциалните кадри могат да проведат проучване, за да установят дали техните интереси и очаквания съвпадат с идеологията на компанията. При споделяне на сходни ценности, компанията се превръща в предпочитана опция за талантите.

 

Привличане на бизнес инвестиции

Още една полза от корпоративната култура за бизнеса е привличането на голям брой инвестиции. Все по-голяма част от инвеститорите взема бъдещите си проекти, след като извършва предварително проучване на избраната фирма. Корпоративният имидж на фирмата е основен показател за оценка на потенциалния успех от инвестициите.

Партньорите могат да преценят възможностите за бъдещи проекти спрямо репутацията на фирмата и нейната мисия за развитие. Колкото по-добре е изградена и утвърдена корпоративната култура на бизнеса, толкова по-подходящ става той за привличането на инвестиции.

 

Мотивация и ангажираност за служителите

Корпоративната култура е важна за бизнеса, тъй като тя му осигурява имидж, както за външни, така и за вътрешни заинтересовани страни. Докато външните страни са партньори и клиенти, то вътрешните са всички звена в компанията. При добре изградена корпоративна култура и поддържане на положителен имидж служителите са по-мотивирани да се изявяват и развиват.

Обединяването в общи цели и споделянето на сходни вярвания повлиява положително върху ангажираността на кадрите в компанията. Създава се усещане за общност, стимулиращо работата и сътрудничеството в екип.

 

Подобряване на репутацията

Ключов аспект от корпоративната култура на бизнеса е външния имидж пред клиенти, сътрудници и инвеститори. Съвременните успешни компании градят своя успех на база добре изявена политика за управление и утвърждаване на ясна мисия за развитие. Външните заинтересовани страни в бизнес средата са по-склонни да гласуват доверие и да създават връзки с компании, прилагащи праволинейна корпоративна култура.

Бизнесът се нуждае от корпоративен имидж, за да покаже недвусмислено своите цели и ценности. По този начин той ще привлече повече заинтересовани страни, с които да споделят обща посока за развитие.

Още публикации