Мотивация на работното място – как да повишим ефективността на екипа си?

мотивация на работното място

Мотивацията на работното място е един от основополагащите фактори за успеваемост на всяка компания. Тя се постига посредством полагането на достатъчно усилия от страна на работодателите в посока удовлетворяване на потребностите и очакванията на служителите.

Ниските нива на мотивация в екипа могат да доведат до понижена ефективност и производителност на компаниите. В допълнение, организациите могат да претърпят нежелани промени като загуба на служители или понижена репутация на пазара на труда.

 

Какви са стъпките за повишаване на ефективността и мотивацията на екипа?

 

Социални предимства

Предоставянето на социални предимства е подценяван, но работещ метод за повишаване на мотивацията и удовлетвореността на служителите в компаниите. Определянето и разпределението на социалните преимущества е основна дейност на експертите по човешки ресурси. Тяхната дейност е обвързана с преценката на подходящи социални предимства за служителите, които да бъдат релевантни според ресурсите на компанията.

Осигуряването на социални предимства повишава сигурността на персонала и подобрява репутацията на работодателите. Такива са предлагането на допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, отстъпки и намаления в партньорски вериги или карти за спорт. Всяко такова социално предимство влияе положително върху мотивацията на работното място и повишава ефективността на екипа.

 

Обучения и семинари

Мотивацията на служителите зависи пряко от предложените методи за кариерно и личностно развитие в обхвата на компанията. Провеждането на обучения и семинари е ефективен подход за повишаване квалификацията и експертността на служителите. Образователните активности в компанията подобряват мотивацията на екипа и допринасят за постигането на по-добри крайни резултати.

От една страна, служителите получават нови знания и умения в сферата на тяхната дейност. Те могат да вложат амбицията си в кариерно израстване и нови бизнес постижения на работното място. От друга страна, компаниите преквалифицират и обучават служителите си, възпитавайки потенциални мениджърски фигури за качествено управление.

 

Извънработни активности

Качеството на работната среда се повлиява положително от провеждането на извънработни активности. Те предлагат различни ползи за функционирането и успеваемостта на компанията. Извънработните активности подобряват нивото на социализация между звената в организацията, оптимизират работната атмосфера, повишават удовлетвореността на служителите и стимулират творческото мислене.

Такива извънработни занимания за повишаване мотивацията на персонала могат да бъдат тиймбилдинг активностите, конкурси или състезания между екипа в компанията. Основната цел на подобни мероприятия е да се стабилизира вътрешната структура на компанията посредством сплотяването на служителите и изграждането на положителна работна среда. За да донесат максимална успеваемост, те следва да бъдат професионално организирани и полезни за развитието на компанията. За тяхната реализация отговарят специалистите по човешки ресурси в организациите, разполагащи с необходимите нива на експертност и познания за служителите.

 

Регулярна комуникация

Комуникацията е ключов фактор за повишаването на мотивацията на работното място. При слаба комуникация удовлетвореността на служителите спада в резултат на конфликти и неразбирателство между екипа. Ефективното решение за подобряване на комуникацията е нейното регулярно упражняване. Сред водещите методи за тази цел са оперативките. Това са редовни дискусионни форми в рамките на екипа за обсъждане на дневни казуси, бъдещи проекти, необходимост от сътрудничество или колективно вземане на решения.

Оперативките могат да се провеждат ежедневно, ежеседмично или ежемесечно. Интензитетът и последователността им обаче свидетелстват за тяхната успеваемост и положително влияние върху комуникационния процес в компанията. Регулярната комуникация води до сплотяване на персонала, обмяна на информация и опит, както и повишаване на мотивацията на работното място.

Още публикации