Настъпването на рецесията – как рефлектира върху пазара на труда в България?

Настъпването на рецесията – как рефлектира върху пазара на труда в България

Рецесия е икономически термин, означаващ продължително понижаване на брутния вътрешен продукт в една държава. За период на рецесия може да се говори при наблюдаване на такова икономическо свиване при две или три поредни тримесечия от годината.

Явлението рецесия има широк обхват и може да доведе до последствия като спад в доходите, ръст на инфлацията, намаляване на производството, спад на консумацията и повишаване на безработицата.

Сред основните причини за настъпването на рецесия са повишаване на цените на суровините, увеличение на лихвените проценти, балонизиране на пазарите. Обикновено явлението е предвидимо и може да се прогнозира чрез различни икономически инструменти.

При настъпването на рецесия се оказва най-голямо влияние върху пазара на труда. Понижените доходи и растящите разходи рефлектират пряко върху заетостта, инвестициите и производството на бизнеса.

Кога настъпва рецесията на пазара на труда в България?

За настъпването на рецесия може да се счита моментът на разпространение на Ковид-19 в България и световен мащаб. В началото на 2020 година се въвеждат редица ограничителни мерки, повлияващи негативно върху икономическото състояние на държавите по света. Пониженото потребление и продължаващите разходи за поддръжка на бизнеса допринасят за намаляването на брутния вътрешен продукт на страната.

Рецесията рефлектира върху всеки аспект от икономиката, като най-вече оказва влиянието си върху пазара на труда. Преди настъпването на пандемията коефициентът на заетост в България достига рекордно високи нива и положителни тенденции за подобряване. След обявяването на мерките против Ковид-19 тази тенденция се преустановява – ръстът на заетостта се прекъсва и се оказва негативно влияние върху редица професионални сектори.

Друг фактор, оказващ световно икономическо влияние, са военните конфликти между Русия и Украйна през 2022 година. В резултат, състоянието на световната икономика бележи спадове в различни аспекти като доставки на гориво, битови потребления, логистика и др. Това доведе до ръст на инфлацията и съответно пряко влияние върху пазара на труда.

Как рецесията рефлектира върху състоянието на пазара?

Първото и най-отчетливо влияние на рецесията върху българския пазар на труда е ръстът на безработицата. След обявяването на извънредната ситуация от Ковид-19 повечето бизнес сектори предприеха затваряне на своите физически обекти и преустановяване на работната дейност. Въведените ограничителни мерки и периодът на затваряне на бизнесите наложиха съкращаването на персонал с цел предотвратяване на фалит. През 2020 година основната тенденция бе намаляване на заетостта в

Вторият аспект на рецесията върху пазара на труда е понижаването на инвестиционната активност в страната. Предприемането на инвестиции и стартирането на нови проекти се отчита като рисков фактор на фона на нарастваща рецесия. Спадът на инвестиции води до затварянето на бизнеси и намаляването на доходите за страната.

Рецесията оказва влияние върху пазара на труда и чрез въвеждането на хибридния модел на работа. След настъпването на Ковид-19 голяма част от компаниите се позиционира в онлайн средата, за да избегне необходимостта от съкращаване на персонал или преустановяване на работната дейност. Онлайн работната среда наложи нови условия за полагане на труд и необходимост от преквалификация на служителите с цел адаптиране към дигитализацията.

Какви са мерките за преодоляване на рецесията?

Рецесията е обратимо явление  и може да бъде позитивно повлияно с прилагането на правилните подходи за действие. Едно от възможните решения за повишаване на икономическите стойности на страната и оптимизиране състоянието на пазара на труда е прилагането на активна политика за подкрепяне на заетостта от държавата. Друга ефикасна мярка е адаптацията на трудово законодателство за по-голяма гъвкавост на пазара на труда към съвременните икономически тенденции.

Мярка за преодоляване на рецесията е и усъвършенстването на дистанционния модел на работа. Важно за пазара на труда е да се оптимизират процесите на комуникация и аспектите на дигитализация при хибридния модел на работа за постигане на по-оптимални резултати. Друго възможно решение е преквалификацията на служители в структурата на компаниите чрез прилагане на нови знания и умения спрямо промените на пазара на труда.

Не на последно място, ефективна мярка за преодоляване на рецесията е полагането на усилия за насърчаване на инвестициите за повишаване качеството на живот в по-слаборазвитите региони. Ръстът на инвестициите ще окаже благоприятно влияние и потенциално преустановяване на рецесията в страната.

Още публикации