Платени стажантски програми – да или не?

платени стажантски програми

При наемане на нови служители трудовият опит представлява ценен капитал за служителите и ключово преимущество от гледна точка на организациите. Основният метод за натрупване на професионален опит от страна на бъдещите кадри е вземането на участие в стажантски програми.

Стажантските програми са периодични обучения, осъществявани в лицето на работодателите. Обученията включват теоретични и практически познания за обогатяване на опита и уменията на бъдещите служители. Те могат да бъдат реализирани в периода на обучение на кандидатите или след завършване на тяхното образование при подготовка за заемане на конкретна професионална длъжност.

 

Предимства на стажантските програми

Основното предимство от участието в стажантски програми е обогатяването на професионалния опит на кандидатите. Потенциалните служители имат възможността да получат ценни знания и умения относно избраната сфера за кариерно развитие.

Обогатяването на трудовия опит за стажантите се реализира в две направления. На първо място, потенциалните служители преминават теоретична подготовка за избраната професионална сфера. Тя включва запознаването с основната методология, средства и организация в изпълнението на задачите.

Друго направление на стажантските програми е преминаването през практическо въведение в професионалната сфера. Предимството на стажовете е, че предлагат по-интензивна практика в сравнение с подготовката в образователните центрове. Бъдещите кандидати се запознават отблизо с реална работна среда, прилагаща практически умения в контекста на тенденциите в сферата.

 

Недостатъци на стажантските програми

Независимо от предимствата на стажантските програми, те могат да крият и съответните недостатъци. Първият от тях е, че при недостатъчно добра организация и провеждане на стажовете, участващите кандидати не получават необходимите знания и умения.

Такива стажантски програми се провеждат предимно по фиктивен начин, без осигуряване на теоретична или практическа подготовка на кандидата. В този случай стажантите инвестират време в преминаването на програмата и не получават професионални ползи.

Другият основен недостатък на стажантските програми е липсата на заплащане за стажантите. Голям процент от предлаганите стажове за потенциални служители се реализира като неплатена форма за полагане на труд. Тази форма може да продължи за период от месец до няколко месеца или година.

 

Защо стажантските програми трябва да бъдат платени?

Стажантските програми имат образователна функция и практична насоченост. В техния въвеждащ етап стажантите следва да се запознаят с основни похвати и особености на избраната професия. След този въвеждащ етап обаче, кандидатите започват да изпълнят конкретни функции. Те могат да варират от извършване на административни задачи, обслужващи услуги до други по-отговорни дейности в сектора.

Извършването на труд извън рамките на образователната стойност на стажантските програми следва да бъде заплащано според усилията и времето на потенциалните кандидати.  В противен случай, липсата на заплащане влияе пряко върху удовлетвореността и мотивацията на бъдещите кадри.

Липсата на заплащане при провеждане на стажантските програми след преминаването на обучителния период може да се тълкува и като неправомерно използване на труд. Стажантите извършват професионална дейност в продължение на определен времеви период, като същевременно това води единствено до облаги за работодателите.

За да се постигне баланс между ползите от стажантските програми и мотивацията на бъдещите кадри, е необходимо да се установи недвусмислена граница между обучението на стажантите и прилагането на труд от тяхна страна. Когато стажът е насочен единствено в посока придобиване на теоретични и практически умения за кандидата, компаниите инвестират ценни ресурси и това не предполага необходимост от заплащане по време на програмата.

В случай, че стажантите полагат труд в дадена форма и допринасят за ефективността на компаниите, е необходимо те да получават възнаграждение, релевантно на техните усилия. Правилната оценка на труда е важно условие за прогреса на съвременния бизнес и за успешната мотивация на бъдещите служители да полагат усилия за професионална квалификация и подготовка.

Още публикации