Успешно вътрешнофирмено обучение – как да подготвим служителите си?

Успешно вътрешнофирмено обучение - как да подготвим служителите си?

Тенденцията на пазара на труда е да се наемат кандидати с опит и изградени умения. Истината е, че вътрешнофирменото обучение е ключът към успеха на вече всяка организация. Вместо да се привличат компетентни специалисти, по-оптималният вариант е да се наемат неопитни кандидати с идеята за тяхното подготвяне и обучение.

Този вариант е често избягван от компаниите, поради фактори като необходимост от сериозна инвестиция, време и организация за провеждане на такова обучение. Резултат обаче оправдава средствата – компаниите подготвят завършени специалисти според нуждите и нивото на организацията.

Целите на успешното вътрешнофирмено обучение са подготовка на нови кадри за внедряване в структурата на компанията или придаване на допълнителни знания на вече утвърдени специалисти в звената на организацията.

Ето какви са методите за провеждане на успешно вътрешнофирмено обучение за новите служители.

Предоставяне на информация относно фирмените процеси

Информацията е важен фактор за постигане на успешно и качествено вътрешнофирмено обучение. За да се превърнат бъдещите кандидати в доверени специалисти, те трябва да получат необходимата база данни за историята, структурата и организацията на компанията.

Получаването на релевантна информация в процеса на обучение е важно за придобиването на умения и компетентност за бъдещите кадри относно нов продукти/услуги на компанията, полезни трикове и съвети, информация за работни задължения и отговорности във фирмата.

Примери за полезна информация в хода на вътрешнофирменото обучение са обучителните видеа, съдържащи упражнения и обяснителни практики за изпълнението на определени задачи. Друг тип релевантна информация са ръководствата и инструкциите за използване на технологии и изпълнение на определени процедури.

Не на последно място, важна част от снабдяването с информация на бъдещите служители е осигуряването на детайлна информация за нововъведени продукти/услуги в асортимента на компанията.

Достъп до курсове

Провеждането на качествено вътрешнофирмено обучение на новопостъпилите кандидати за работа минава през осигуряването на достъп до специализирани курсове. Те имат за цел да създадат нови знания у бъдещите служители или да затвърдят вече съществуващи такива и да повишат квалификацията на специалистите.

Традиционните курсове изискват посещението на кандидатите при конкретен служител или екип от специалисти. Такива курсове се стремят да подобрят практическата насоченост на кандидатите – да ги запознаят отблизо с естеството на длъжността и основните особености/трикове в нейното изпълнение.

Последните тенденции очертават зачестяването на онлайн курсовете. Те могат да бъдат организирани на вътрешно ниво като обмяна на опит между служители на по-високи позиции и потенциални нови кадри. Онлайн курсовете могат да се провеждат и извън рамките на фирмата.

В последните няколко години възникват различни академии и онлайн университетски програми за специализация в рамките на определен период от време. Осигуряването на достъп на служителите до такива курсове е функционално решение, тъй като позволява гъвкавост и придобиване на нови знания в удобно за кандидатите време.

Обучения на място и семинари

При постъпване на нови кадри в екипа на компаниите е препоръчително да се провежда регулярно вътрешнофирмено обучение на място. Най-оптималният вариант е потенциалните кандидати да имат свой ментор, към когото да се обръщат за въпроси и насоки по време на обучението.

Другият вариант е бъдещите служители да получават помощ, съвети и насоки от специалисти на по-висши нива в компанията. Обучението на място дава възможност на кандидатите да се запознаят с работата отблизо и да усвоят по-лесно практическия аспект на длъжността.

Семинарите са друг метод за вътрешнофирмено обучение, осъществяващ се на място в компанията. При този метод се организират тематични дискусии около определена тематика или проблематика, свързана с професионалната сфера на компанията. Обикновено семинарите се организират с цел запознаване на служителите с последните тенденции и иновативни подходи в бизнес сектора.

От една страна, новопостъпилите служители могат да развият своите аналитични умения и да се внедрят бързо в сферата на компанията. От друга страна, семинарите действат мотивиращо върху вече интегрираните звена в организацията. Те могат да получат нови знания и да повишат своята компетентност.

Още публикации